Miatorp

Miatorp är en stadsdel i södra Helsingborg, belägen söder om Planteringen och norr om Råå, huvudsakligen bestående av villor. I stadsdelen ingår även bostadsområdet Lussebäcken. Här finns väl utbyggda sportfaciliteter i form av idrottsplatsen Heden, som bland annat arrangerat SM i friidrott, samt inomhushallarna Norrehedshallen och Götahallen, den senare för tennis. På Miatorp finns även ett vandrarhem, beläget omkring 2 km söder om Helsingborgs centrum.

Bussgaraget i Triangeln. När Linné på sin resa mot Helsingborg den 9 juli 1749 färdades genom nuvarande Miatorp uppmärksammade han områden med flygsand, framför allt i nuvarande kvarteret Blyet, ett område som uppmärksammats för sina stora naturvärden. I Helsingborgs stads grönstrukturprogram pekas området ut för sina ekologiska värden. De dominerande jordarna i södra Helsingborg är sandiga och grusiga. Mellan Råådalsbanan och Planteringsvägen finns ett område med svämsediment med vissa inslag av tunna torvlager. Dessa är troligen resultatet av tidigare våtmarker och vattendrag. Väster om den gamla strandlinjen som gick längs Sydhamnsgatan/Stormgatan, är marken numera utfylld.

Det var hit till det här området som Ramlösa hälsobrunn förde patienterna för hälsosbringande bad via landets första spårväg, från 1877.

I början av 1800-talet låg på platsen ett antal torp runt den södergående landsvägen, nuvarande Planteringsvägen, kallade Sandhusen. 1878 avstyckades en del marker som gjorde att Maria Hallberg köpte fastigheten. Exploateringen av Raus plantering, även kallad endast Planteringen, av konsul Persson och kompanjoner gjorde att Hallberg såg markernas potentiella värde och hon lät då upprätta en tomtutstyckningsplan för hela gårdens ägor, vilken stod klar 1899. 1911 utförde stadsingenjör Sigfrid Ewald en plan för Planteringen, vilken bestod av krökta gator och platsbildningar enligt ett trädgårdsstadsideal. Ett par större villor, patriciervillor, byggda av bland annat helsingborgstegel, återfinns också i områdets västra del.

På 1940- och 50-talen tillkom en del flerbostadshus, vilket fortsatte på 60-talet i form av trevånings lamellhus. Utbyggnaden av hamnen, med intilliggande industrianläggningar, i södra Helsingborg har dock efter hand skurit av området från den nära kontakten med vattnet, men man kan ändå nå stranden Råå vallar med en kort promenad söderut.

På Miatorps östra del växte under 1950-talet området Lussebäcken fram. I kvarteret Triangeln återfinns de gamla spårvagnshallarna.

källa: Wikipedia

........................

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Planteringsvägen 85
Planteringsvägen 87
Planteringsvägen 88
Planteringsvägen 89
Planteringsvägen 91
Planteringsvägen 93
Planteringsvägen 95
 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011