Delgivning
När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.


Dispositiv lag
En lag som avtalande parter kan göra avsteg från.


Dolda fel
En typ av fel som köparen vid en noggrann undersökning av fastigheten inte kunnat hitta.


Dom
En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får bara domarna och föredraganden samt protokollförare vid en eventuell förhandling vara närvarande. Har förhandling hållits talar i vissa fall rättens ordförande, efter överläggningen, kortfattat om innehållet i domen (avkunnar domen) och förklarar hur den som är missnöjd med domen kan klaga på den. Domen kan också meddelas utan att avkunnas. En skriftlig dom skickas i sådant fall inom en kortare tid till de inblandade.


Domförhet
Det minsta antal ledamöter domstolen måsta ha för att var behörig att döma i ett mål.


Domkrets/domsaga
Det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål.


Domskäl
Rättens motivering av domslutet.


Domslut
Rättens slutliga avgörande.


Domstolssekreterare
Tjänsteman utan juristutbildning som svarar för den praktiska hanteringen av mål och ärenden. Kan efter förordnande vara behörig att fatta beslut i en del förberedande frågor.


Domvilla
Domstolen har gjort ett allvarligt formellt fel.


Dödsbo
Ett dödsbo är en form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom fram tills arvskifte kunnat genomföras. Ett dödsbo kan också förvaltas av en boutredningsman.


Enskilt åtal
Talan om brott som väcks av en privatperson.


Exekution
Verkställighet av domar och beslut.


Fastighet
Definition av en fastighet: "Markområde med eventuella tillbehör (byggnader, skog etc) som bildar en självständig rättslig enhet. Kan även innefatta vattenområden och andel i samfällighet. Arean mäts efter dess horisontalprojektion, dvs arean blir inte större bara för att marken lutar eller är kuperad"


Fastighetsbestånd
Det finns ett antal snarlika begrepp som beskriver samma typ av företeelse.


Fastighetsbok
Fastighetsboken används inte längre utan är ersatt med fastighetsdatasystemet sedan ett antal år tillbaka. Var tidigare en pffentlig förteckning hos inskrivningsmyndigheten, där det samlades uppgifter om fastigheters ägarförhållanden. Exempel på detta är t.ex inteckningar, lagfarter, servitut och andra rättigheter eller skyldigheter som följer med en fastighet.


Fastighetslag
När man talar om fastighetsslag syftar man på olika tyer av fastigheter. Kommersiella fastigheter är normalt byggda för olika ändamål. Det ka vara allt mellan kontorslokal, industrilokal, butikslokal, festlokal eller restauranglokal.


Fastighetsrådgivning
Läs dig vad rådgivning och fastigheter innebär, vad som ingår, vilken typ av rådgivning som finns och vilka krav du bör ställa på din fastighetsrådgivare.


Fiskal
Icke ordinarie domare som är under utbildning. Kallas tingsfiskal vid tjänstgöring i tingsrätt, förvaltningsrättsfiskal i förvaltningsrätt, hovrättsfiskal vid tjänstgöring i hovrätt och kammarrättsfiskal i kammarrätt.


Folkhemmet
En beteckning för det svenska bostadsbyggandet omkring 1950 med sociala samband och genomtänkt standard.


Force majeure
En händelse som inte har kunnat förutses eller förhindras. En sådan händelse kan befria en avtalspart från att behöva fullgöra sin prestation.


Frivård
Kriminalvård utanför anstalt. Frivård omfattar den som dömts till skyddstillsyn eller fått villkorlig dom. Även straffade som blivit villkorligt frigivna omfattas av frivården.


Frivårdsmyndighet
Myndighet som har ett övergripande ansvar för personundersöknings- och övervakningsverksamheten inom ett frivårdsdistrikt. Ska bistå intagna vid häkten och fängelser, förordna övervakare och stödja dessa samt besluta om övervakning ska ordnas för den som fått villkorlig frigivning.


Fullföljdshänvisning
Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.


Fysisk person
En enskild människa (jfr. juridisk person).


För kännedom
I vissa fall skickar domstolen över handlingar för kännedom. Det innebär att domstolen informerar om något, men inte ställer något krav på svar (jfr. föreläggande).


Förberedelse i tvistemål
Föregår en huvudförhandling och har till syfte att förbereda målet. Under förberedelsen, som kan vara muntlig eller skriftlig eller båda delarna, är rätten domför med en domare.


Föreläggande
Ett föreläggande är ett krav från domstolen. Man kan till exempel föreläggas att yttra sig över något, vilket innebär att man ska lämna ett yttrande till domstolen.


Förenklad delgivning
Förenklad delgivning bygger på tanken att den som vet om att ett mål eller ärende är anhängigt vid en myndighet i princip ska kunna delges genom att myndigheten skickar handlingar med post utan krav på mottagningsbevis eller liknande och att den sökte under den tid ärendet pågår har att bevaka sin post. En handling skickas med post. Minst en dag senare skickas ett meddelande om att handlingen har sänts. Delgivning anses som huvudregel ha skett fjorton dagar efter det att meddelandet skickades. För att delgivningsformen ska få användas måste information om den ha lämnats till den som ska delges.


Förhandling
Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.


Förlikning
Uppgörelse i godo. Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas i stället för att domstolen avgör målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom.


Förundersökning
Undersökning som ska inledas så snart det finns anledning anta att ett brott har begåtts som hör under allmänt åtal. Beslut att inleda förundersökning fattas av polismyndighet eller åklagare.


Förvaltare
Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, om det inte är tillräckligt att en god man förordnas.


Förvaltningsdomstol
Förvaltningsrätt - kammarrätt - Regeringsrätten. (Jfr. allmän domstol).
 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011