Generalklausul
En allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna utrymme till tolkning i det enskilda fallet.


God man
Förtroendeman. Förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter etc. God man kan till exempel förordnas för att företräda en omyndig eller någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man förordnas i regel av överförmyndaren men även av allmän domstol. (Jfr förvaltare).


Gotik
Denna stilinriktning från 1300-talet kännetecknas av spetsbågar.


Grund
Grunden för ett yrkande, en begäran, är det bakomliggande förhållandet till yrkandet. Om man ska ange grunden för ett yrkande innebär det att man ska ange anledningen till varför man anser att domstolen ska döma på visst sätt. Ett exempel är när någon yrkar ett visst belopp och som grund anger att han eller hon levererat en vara men att köparen inte har betalat. Ett annat exempel är när en person yrkar ekonomiskt bistånd och som grund anger att han eller hon inte har tillräckligt med egna ekonomiska medel.


Gustaviansk stil
En stilinriktning från slutet av 1700-talet med de klassiska idealen som förebild.


Gärningsman
Den person som har begått brottet.


Handling
Varje framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.


Hemvist
Den ort där en person är bosatt större delen av året.


Hovrätt
Är du inte nöjd med tingsrättens dom, är det i de flesta fall till hovrätten du ska överklaga. Hovrätten är nämligen andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt. I flera fall krävs dock att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.


Hovrättsassessor
Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Kan tjänstgöra i hovrätt eller i tingsrätt.


Hovrättslagman
Ordinarie domare och chef över en avdelning på hovrätten.


Hovrättsråd
Ordinarie domare i hovrätten.


Huvudförhandling
Förhandling i allmän domstol i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet.


Hyresgäst
Den som har fått en lokal eller hyreslägenhet upplåten åt sig kallas i hyreslagen hyresgäst. Hyresgästen är part i hyresavtalet.


Hyresvärd
Den som hyr ut en lägenhet eller lokal kallas i hyreslagen för hyresvärd.


Häktning
Den misstänkte berövas friheten genom att placeras i häkte i avvaktan på att åtal väcks och dom meddelas. Endast domstol har rätt att besluta om häktning. En grundförutsättning är att det finns skälig misstanke eller, för längre häktningstid, sannolika skäl för att den misstänkte begått aktuellt brott. Som huvudregel krävs även att det som påföljd för brottet är föreskrivet fängelse ett år eller mer.


Häktningsförhandling
Förhandling där åklagaren talar om grunderna för sitt häktningsyrkande för rätten. I regel är den misstänkte och dennes försvarare närvarande vid förhandlingen och yttrar sig över det åklagaren anför. När förhandlingen avslutas ska rätten omedelbart fatta beslut i häktningsfrågan.


Högsta domstolen
Är du inte nöjd med hovrättens domslut, är Högsta domstolen den sista instans du kan överklaga till. Det krävs alltid prövningstillstånd, vilket bara beviljas om målet är av betydelse som förebild för bedömningar i andra mål, d.v.s. har så kallat prejudikatsintresse.


Indicium
Ej direkt bevis, men omständighet som gör att man kan dra slutsatsen att ett visst förhållande har förelegat.


Indispositiv rättsregel
Tvingande rättregel. Regeln kan inte avtalas bort och man kan inte ingå någon förlikning i strid med regeln.


Inhibition
Inhibitionsbeslut (inhibera = inställa). Ett beslut av en högre instans att ett beslut av av en lägre instans inte får verkställas. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs.


Interimistiskt yrkande
Ett yrkande där man vill få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut meddelas i frågan. Interimistiska yrkanden förkommer bland annat i vårdnadsmål och immaterialrättsliga mål och mål angående offentlig upphandling.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011