Saken
Vad målet handlar om.


Sakframställning
Var och en av parterna utvecklar sin talan och yttrar sig över vad motparten har anfört.


Sakkunnig
Ett vittne som är speciellt kunnigt inom något område och förhörs om dessa kunskaper i förhållande till saken i ett mål eller ärende.


Sakägare
Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därför avgöras av domstolen från fall till fall.


Sannolika skäl
Sannolika skäl är den högre graden av misstanke om brott.


Sekretess
Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i sekretesslagen och sekretessförordningen.


Servitut
Ett servitut innebär att ägaren till en fastighet får rätt att utnyttja mark som tillhör en annan fastighet på ett specifikt sätt. Det kan handla om att gräva ned en vattenledning över någon annans tomt eller att använda en annans enskilda väg. Servitut kan bildas antingen genom ett så kallat lantmäteriservitut /officialservitut eller genom ett privat avtal, ett så kallat avtalsservitut.


Sfärisk byggnad
En sfär är ytan på en klotformad kropp där alla punkter på en sfär befinner sig på samma avstånd till sfärens centrum. Ett exempel på en klassisk sfärisk byggnad är Globen.


Skälig misstanke
Skälig misstanke är den lägsta graden av misstanke om brott.


Strafföreläggande
När någon som är misstänkt för ett brott som högst skulle kunna ge böter erkänner brottet kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Då behöver saken inte tas upp i domstol. Det godkända strafföreläggandet gäller som en laga kraft - vunnen dom.


Ställföreträdare
Den som inte själv kan föra sin talan behöver en ställföreträdare, exempelvis kan en förälder vara ställföreträdare till ett underårigt barn.


Svarande
Den som väcker talan i domstolen kallas kärande. Kärandens motpart i domstolen kallas svarande. Se även kärande.


Svaromål
Svaromålet är svarandens bemötande av käromålet.


Syn
Syn innebär att domstolen besiktigar det som är av betydelse i målet, t.ex. en fastighet i mål enligt plan- och bygglagen eller platsen för ett påstått brott.


Tilltalad
Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.


Tingsdag
Benämning på i förväg fastlagda dagar när tingsrätten har huvudförhandling brottmål.


Tingsnotarie
En (oftast) nyutexaminerad jurist som gör en två år lång praktiktjänstgöring vid tingsrätten.


Tredskodom
I allmän domstol kan tredskodom meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol.


Tvistemål
Om två personer inte kommer överens uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten avgöra tvisten. Det kallas för ett tvistemål.


Undanröjande av påföljd
En villkorad brottspåföljd kan undanröjas om den dömde missköter sig. Det innebär att den dömde får en annan mer ingripande påföljd istället för den ursprungliga. Till exempel kan en skyddstillsyn undanröjas och omvandlas till ett fängelsestraff.


Uppropslista
Förteckning över mål som satts ut till förhandling en viss dag.


Uppsåt
En person har haft uppsåt om han eller hon gjort något med avsikt. Inom straffrätten krävs i allmänhet uppsåt för att en handling ska vara straffbar.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011