Rättigheter & Skyldigheter


Hyresgästens rättigheter
Hyresgästen har rätt att, på egen bekostnad, utföra mindre reparationer och förbättringsarbeten.
Dessa behöver inte återställas när hyresgästen flyttar under förutsättning att de är fackmannamässigt utförda.

Hyresgästens skyldigheter
Hyresgästen har en vård plikt vilken innebär att denne skall vara aktsam om lokalen och de ev. gemensamma utrymmena.

Om en skada inträffar i lokalen är hyresgästen skyldig att underrätta hyresvärden om detta så att hyresvärden kan avhjälpa skadan. Underlåter hyresgästen att meddela hyresvärden så blir hyresgästen ansvarig för de skador som uppkommer på grund av dennes underlåtenhet att meddela värden.
Om en vattenläcka inträffar utan att hyresgästen är ansvarig för denna kan denne likväl få betala för de skador som vattenläckan medför som en konsekvens av underlåtenheten att meddela värden om det inträffade.

Hyresgästen är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Denne får såldes inte spela musik på hög volym, uppträda olämpligt eller hotfullt mot hyresvärd eller de övriga hyresgästerna.


 

 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011